Copyright 2024 - Custom text here

 Ferma Drobiu Koźlakiewicz s.c. / E i M Koźlakiewicz Sp.J.

Fermy Drobiu specjalizujące się w produkcji jaj konsumpcyjnych są jednymi z najnowocześniejszych ferm tego typu w Europie. Jako jedne z pierwszych uzyskały Pozwolenie Zintegrowane nr WŚR.I.6640/19/6/05 (wydane przez Wojewodę Mazowieckiego co oznacza że nie generuje ponadnormatywnego oddziaływania na środowisko) dla instalacji do chowu drobiu – kur niosek w zakresie obowiązującym:

  1. zagospodarowanie wytwarzanego pomiotu kurzego,
  2. wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza,
  3. wytwarzanie odpadów,
  4. emisję hałasu do środowiska
  5. pobór wody,

wyposażone są  w komputerową kontrolę mikroklimatu oraz wysokiej jakości technologii urządzenia w halach mieszczących kury.

 Spełniają one ekologiczne wymagania w zakresie stosowanych metod chowu drobiu polegających na  wyposażeniu  pomieszczeń inwentarskich  w optymalne systemy :

  • pojenia,
  • zadawania paszy,
  • kontroli środowiska wewnątrz kurnika i sterowania wentylacją z   elektronicznym kontrolerem  do optymalizacji warunków środowiskowych w kurniku (np. konieczność chłodzenia, odpowiednia wilgotność, temperatura, włączanie poszczególnych sekcji wentylacji w zależności od zoptymalizowanych warunków wewnętrznych i zewnętrznych kurnika), 
  • system alarmowy, reagujący na zanik napięcia, temperaturę minimalną i  maksymalną, brak wody w poidełkach, złe funkcjonowanie systemu karmienia,
  • usuwania wytwarzanego pomiotu bez zewnętrznego magazynowania.

Zastosowany proces produkcji jaj m.inn. powoduje minimalizację stężeń substancji w pomieszczeniach inwentarskich oraz minimalizację  wpływu fermy na środowisko zewnętrzne w zakresie emisji amoniaku , siarkowodoru  oraz innych substancji odorowych takich jak merkaptany, skatole,  tiokrezol, tiofenol.

Działania proceduralne prowadzone na fermach polegające na monitorowaniu zużycia wody, paszy, energii  oraz  stężeń  substancji w pomieszczeniach inwentarskich typu amoniak, metan, dwutlenek węgla, siarkowodór oraz pyłu ( PM10 będącego nośnikiem odorów oraz bioaerozoli) gwarantują utrzymanie parametrów chowu na poziomach dużo niższych  określonych  jako minimalne w rozporządzeniu  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września  2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich (Dz. U.2003. nr 167 poz. 1629 z późniejszymi zmianami) oraz w materiałach referencyjnych BAT (z ang. the best available technique) oznaczających  najlepszą dostępną technikę nie generującą nadmiernych kosztów.

Jaja dostarczane są bezpośrednio do sortowni gdzie po procesie klasyfikacji w/g klas wagowych są  pakowane i poddane dystrybucji przez Fermy Koźlakiewicz Sp.J.